Algemene Voorwaarden De Bijlesmeester België

BIJLESSEN

 1. Definities
   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Organisatie: De Bijlesmeester B.V., gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 69553416, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
  2. Verantwoordelijke ouder: de met ouderlijke zorg belaste ouder of voogd van de leerling.
  3. Partijen: De organisatie en de Verantwoordelijke ouder samen
  4. De leerling: de persoon die bijles ontvangt.
  5. De bijlesdocent: de docent die de bijlessen verzorgt.
  6. Website: wordt verstaan alle websitedomeinen die vallen onder de Bijlesmeester.
  7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de organisatie en de Verantwoordelijke ouder wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
  8. Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen partijen.
 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Bijlesmeester en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de Bijlesmeester en Verantwoordelijke ouder.
  • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Verantwoordelijke ouder beschikbaar gesteld middels het inschrijfformulier en op de website van de bijlesmeester.
  • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  • De Bijlesmeester is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen.
 1. Totstandkoming overeenkomst
  • De overeenkomst op afstand tussen De Bijlesmeester en de Verantwoordelijke ouder komt tot stand door middel van een telefonische afspraak naar aanleiding van aanmelding via het inschrijfformulier op de website en acceptatie van de algemene voorwaarden door de Verantwoordelijke ouder.
 1. Uitvoering van de bijlesdiensten en opzegtermijn
  • De Bijlesmeester voert naar beste inzicht en vermogen zijn werkzaamheden uit, maar heeft geen garantieverplichting met betrekking tot de prestaties van de leerling.
  • De aangeschafte urenpakketten zijn geldig voor het aantal weken dat het aantal uur betreft.
   • Het 20 uur pakket (pakket C) is bij 1 uur per week geldig voor 20 weken, bij 1.5 uur per week voor 14 weken en bij 2 uur per week voor 10 weken (exclusief de schoolvakanties). Na afloop van deze periode heeft u contact met De Bijlesmeester en spreekt u het vervolg af.
   • Het 30 uur pakket (pakket B) is bij 1 uur per week geldig voor 30 weken, bij 1.5 uur per week voor 20 weken en bij 2 uur per week voor 15 weken (exclusief de schoolvakanties).
   • Het 40 uur pakket (pakket A) is bij 1 uur per week geldig voor 40 weken, bij 1.5 uur per week voor 27 weken en bij 2 uur per week voor 20 weken (exclusief de schoolvakanties).
   • Pakket van meer dan 40 uur zijn minimaal een jaar geldig.
  • Het is mogelijk om de geldigheid van de pakketten tijdens de maanden juli en augustus te pauzeren (schoolvakanties), u kunt de resterende duur dan na de zomervakantie gebruiken. Bijvoorbeeld: u sluit begin juni een 3 maanden strippenkaart af; u neemt 1 maand bijles voor de zomervakantie en de resterende 2 maanden worden na de zomervakantie gebruikt.
  • Voor het stopzetten van een pakket voordat aan alle lessen is voldaan geldt:
   • Annuleringskosten van EUR 150,- voor het vroegtijdig beëindigen van de overeenkomst worden in rekening gebracht bij de Verantwoordelijke ouder;
   • De reeds afgenomen lessen worden volgens het losse lessen uurtarief van EUR 35,- in rekening gebracht bij de Verantwoordelijke ouder.
   • Bij het afnemen van losse bijles zonder urenpakket geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 1. Herroepingsrecht
  • De Verantwoordelijke ouder heeft het recht om met betrekking tot het aanschaffen van urenpakketten en losse bijlessen gedurende een bedenktijd van 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
  • Indien de Verantwoordelijke ouder gebruik maakt van dit recht is deze kosten verschuldigd aan de Bijlesmeester voor de geleverde dienst tot op het moment dat de Verantwoordelijke ouder zijn herroepingsrecht uitoefent, nadat gevraagd werd de uitvoering van de dienstenovereenkomst te beginnen voor het einde van de herroepingstermijn. De reeds afgenomen lessen worden in dit geval volgens art. 4.4.2. in rekening gebracht.
 1. Communicatie
  • Communicatie omtrent veranderingen in de bijlessen en urenpakketten gaat in elk geval met de contactpersoon van De Bijlesmeester van de Verantwoordelijke ouder voor de bijlessen.
  • Het plannen van vervolglessen kan direct gecommuniceerd worden met de bijlesdocenten. Hieronder wordt ook verstaan het plannen van extra (of langere) bijlessen. Voor uitbreiding van het aantal vakken, aantal uren per maand of andere soortgelijke zaken wordt met de contactpersoon van De Bijlesmeester overlegd.
 1. Bijlessen
  • Bijlessen en individuele begeleiding vinden plaats op een afgesproken dag, plaats en tijd. In de officiële schoolvakanties kunnen de lessen worden voortgezet. Het is mogelijk om in overleg extra lessen in te voegen voor toetsweken.
  • In principe vinden de bijlessen plaats bij de leerling aan huis of digitaal, indien de leerling dit wenst kan er ook worden afgesproken op een openbare locatie.
  • De Bijlesmeester streeft naar regelmatige tijden en een vaste begeleider voor bijlessen en individuele begeleiding.
  • Indien de leerling zonder afzegging (zie artikel 5.5) een les verzuimt, is De Bijlesmeester gerechtigd het betreffende lesgeld in rekening te brengen.
  • In geval van ziekte van de leerling dient de leerling zich 48 uur voor aanvang van de les of huiswerkbegeleiding schriftelijk af te melden bij bijlesdocent én organisatie en dient een vervangende les te worden ingepland. Gebeurt dit niet, dan is de Verantwoordelijke ouder voor de bijles het totale tarief van de betreffende les verschuldigd aan De Bijlesmeester.
  • Indien De Bijlesmeester bemerkt dat er lessen buiten weten van de organisatie om worden gegeven door de docent van De Bijlesmeester of derden die zonder De Bijlesmeester niet in contact waren gekomen met de Verantwoordelijke ouder voor de bijles, is De Bijlesmeester gerechtigd de Verantwoordelijke ouder voor de bijles een boete op te leggen van een tienvoud van het op dat moment geldende uurtarief.
  • In geval een docent om onverhoopte redenen moet stoppen met het geven van de bijlessen, zoekt De Bijlesmeester naar een vervangende docent en wordt de geldigheidsduur van het urenpakket zo nodig verlengd met het aantal weken dat de leerling heeft moeten wachten op een nieuwe docent.
  • De inschrijving van de ouder is compleet na akkoord voor het zoeken van een docent. De bijbehorende inschrijvingskosten zijn vanaf dit moment van toepassing.
 1. Intellectueel eigendom
  • De Bijlesmeester behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
  • Alle door De Bijlesmeester verstrekte stukken, zoals leerlingenverslagen, adviezen, brochures, rapporten, software, etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Verantwoordelijke ouder voor de bijles en de bijlesdocent en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van De Bijlesmeester worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
  • Lesmateriaal van De Bijlesmeester, waaronder begrepen: oefenbladen, oefenboeken en E-Books, zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.
  • Het lesmateriaal van De Bijlesmeester dat zich online bevindt (E-books) dient bij aankoop gedownload te worden. De downloadlinks hiervan kunnen worden aangepast of komen te vervallen.
 1. Hoogte van de prijs
  • De Bijlesmeester werkt met pakketten waarbij een termijn en een aantal uur bijles wordt gekozen.
  • Iedere maand krijgt De Bijlesmeester van de bijlesdocent door hoeveel uur er les is gegeven bij een leerling. De Bijlesmeester registreert het aantal verbruikte uren van het aangeschafte pakket op basis van een strippenkaart. Zodra de strippenkaart bijna vol is, met andere woorden alle bijlesuren van het aangeschafte urenpakket zijn verbruikt, wordt er contact opgenomen door de Bijlesmeester met de Verantwoordelijke ouder voor het afspreken van het vervolg van de bijlessen.
  • De uurprijs van De Bijlesmeester varieert van EUR 25,- tot EUR 39,50 afhankelijk van het gekozen urenpakket of de aanschaf van losse bijlessen.
   • Pakket A (40 uur bijles): EUR 32,50 per uur
   • Pakket B (30 uur bijles): EUR 35,- per uur
   • Pakket C (20 uur bijles): EUR 39,50 per uur
   • Pakket  70 uur huiswerkbegeleiding: EUR 30,- per uur
   • Pakket  80 uur huiswerkbegeleiding: EUR 29,50 per uur
   • Pakket  120 uur huiswerkbegeleiding: EUR 27,50 per uur
   • Pakket  160 uur huiswerkbegeleiding: EUR 25,- per uur
   • Losse bijlesuren: EUR 45,- per uur
  • Voor de eerste les worden er geen kosten in rekening gebracht. Deze is geheel vrijblijvend, mits de Verantwoordelijke ouder beschikbaar is voor een evaluatiegesprek van deze les binnen 3 dagen nadat de eerste les heeft plaatsgevonden.
  • Indien een bijles niet binnen 24-uur voor aanvang wordt geannuleerd bij de bijlesdocent worden er kosten in rekening gebracht.
   • Voor de eerste gratis bijles is dit EUR 45,-
   • In geval van een strippenkaart us dit het aantal stippen voor het aantal uur dat gepland staat
   • In geval van een losse bijles is dit EUR 45,-
  • Als niet alle bijlessen van het urenpakket hebben plaatsgevonden kan hiervoor geen geld geretourneerd worden. Wel kunt u in overleg de mogelijkheid krijgen om de bijlessen op een later moment te laten plaats vinden of eventueel door een andere leerling af te laten nemen.
  • De Bijlesmeester hanteert naast de eenmalige inschrijfkosten van 85,00 euro en uurtarieven geen overige kosten (geen reiskosten, geen jaarlijkse kosten). Verder komt er geen BTW bovenop uurtarieven aangezien de bijlessen zijn vrijgesteld van BTW.
 1. Betaling
  • Maandelijks wordt vooraf een factuur per mail naar het emailadres van de Verantwoordelijke ouder voor de bijles gestuurd met de kosten van de bijlessen van die maand. De betaling vindt plaats via automatische incasso dan wel via bankoverschrijving.
  • Indien de Verantwoordelijke ouder van mening is dat de bijlesuren en/of tarieven op de factuur niet kloppen, heeft de Verantwoordelijke ouder een verplichting dit actief te melden bij De Bijlesmeester binnen 7 dagen na het ontvangen van de factuur.
  • De machtiging voor de automatische incasso dient via digitale weg afgegeven te worden. De Verantwoordelijke ouder voor de bijles ontvangt hiervoor een email.
  • Indien de ouder het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, ongeacht de reden daarvan, stuurt De Bijlesmeester B.V de ouder een betalingsherinnering waarin zij de ouder de mogelijkheid biedt om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de ouder niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de ouder zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
  • Indien de Verantwoordelijke ouder het bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, dan is De Bijlesmeester B.V gerechtigd de betreffende Diensten op te schorten totdat De Bijlesmeester B.V het volledige verschuldigde bedrag heeft ontvangen, dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
  • De aan de betalingsherinnering verbonden (buitengerechtelijke) administratiekosten ten bedrage van EUR 15,- bij de tweede herinnering zal de ouder in rekening gebracht worden in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
  • Indien De Bijlesmeester B.V overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten) voor rekening van de ouder.
 1. Aansprakelijkheid
  • De Bijlesmeester is niet aansprakelijk voor schade die door bijlesdocenten wordt veroorzaakt.
  • De Verantwoordelijke ouder voor de bijles is medeverantwoordelijk voor het adequaat inschatten van de bijlesdocent op inhoudelijk, sociaal en emotioneel vlak. De Bijlesmeester voert naar beste inzicht de selectie van de docent uit, maar draagt hier geen verantwoordelijkheid voor.
  • De Bijlesmeester is niet aansprakelijk voor het verdwijnen, verlies of beschadigen van materialen van de leerling, ook niet indien de les op een andere locatie dan thuis wordt gegeven.
 1. Overmacht
  • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Bijlesmeester geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Bijlesmeester niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstaking in het bedrijf van De Bijlesmeester wordt daaronder begrepen.
  • De Bijlesmeester heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat De Bijlesmeester haar verbintenis had moeten nakomen.
  • Tijdens overmacht worden de verplichtingen van De Bijlesmeester opgeschort.
  • Indien De Bijlesmeester bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Verantwoordelijke ouder voor de bijles gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 1. Toepasselijk recht
  • Op elke overeenkomst tussen De Bijlesmeester en de Verantwoordelijke ouder voor de bijles is Nederlands recht van toepassing.
 1. Bijlesdocenten
  • Bijlesdocenten dienen volledig transparant te zijn over de gegeven bijlesuren en zijn verplicht al hun uren door te geven aan De Bijlesmeester van elke les die direct of indirect gegeven wordt n.a.v. het contact met De Bijlesmeester. Indien dit niet gebeurd is De Bijlesmeester gerechtigd alle uitbetalingen terug te vorderen en gelden alle in het opgestuurde contract genoemde zaken betreffende boetes, ook indien het contract niet is ondertekend.
 1. Geschillenregeling
  • Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter te Amsterdam.

ONLINE VERKOOP

 1. Definities
  • De Bijlesmeester B.V., gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 69553416, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
  • De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
  • Partijen zijn verkoper en koper samen.
  • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de verkoper en de koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
  • Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.
  • Een E-Book lesboek: digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd.
  • Een hardcopy lesboek: een zaak als bedoeld in art 3:2 BW.
 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Bijlesmeester en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de Bijlesmeester en koper.
  • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld.
  • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  • De Bijlesmeester is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen.
  • Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 1. Aanbiedingen, offertes en prijs
  • Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
  • Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  • Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
  • De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.
 1. Totstandkoming overeenkomst
  • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  • Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de verkoper is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
 1. Betaling
  • Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
  • Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
  • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
  • Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is koper nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.
 1. Herroepingsrecht
  • De consument heeft het recht om na ontvangst van de bestelling gedurende een bedenktijd van 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De bedenktijd gaat in op het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.
  • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren.
  • Het herroepingsrecht vervalt bij de aanschaf van een E-Book. Onder een E-Book wordt verstaan: digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd. De levering van een E-Book lesboek is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft daarmee verklaard dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding.
 1. Wijziging van de overeenkomst
  • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
  • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
  • Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.
  • Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
  • In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.
 1. Oplevering en risico-overgang
  • Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.
 1. Levering
  • Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
  • Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn.
 1. Overmacht
  • Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
  • Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
  • Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
  • Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
  • Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.
 1. Overdracht van rechten
  • Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
 1. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
  • De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
  • Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.
  • Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
  • In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.
 1. Aansprakelijkheid
  • Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
  • Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 1. Klachtplicht
  • Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
  • Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  • De Nederlandse rechter in het arrondissement waar De Bijlesmeester B.V. is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
  • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
  • Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.